فقدان حضرت امام خمینی(ره) ضایعه بزرگی برای تاریخ کشور بود