امام خمینی نهضت انقلابی خود را با مبارزه علیه استکبار کلید زدند