امیدوارم مردم جهان از داروهای با کیفیت ایرانی بهره مند شوند