ادامه اعتراضات علیه کردها در شمال سوریه با درخواست برای بازپس گیری نهادهای دولتی