درخواست پمپئو از چین برای عمل به تعهدات اش در قبال هنگ کنگ