شرط و شروط اتحادیه اروپا برای شراکت در بازسازی سوریه عکس