از سوی دو وزارتخانه علوم و بهداشت؛ دستورالعمل برخورد با تقلب امتحانی دانشجویان ابلاغ شد