اقدام قضایی در قبال عدم استفاده از ماسک در دست پیگیری است مالیات بر خانه‌های خالی از ماه آینده عملیاتی می‌شود