کرونا رشد اقتصادی انگلیس را به پایین‌ترین حد در ۴۰ سال گذشته رساند