زندانی جدید به گستردگی یک شهرک در منطقه شیعه‌نشین العوامیه عربستان