سخنگوی وزارت بهداشت: ایران به دنبال پنهان کاری آمار کرونا نیست