جهانگیری: همه دستگاه‌ها در ثبت دماوند به عنوان انفال و اراضی ملی توافق دارند