سفیر چین خواستار از سرگیری روابط دوستان واشنگتن و پکن شد