هنرمندی نجیب که جای خالی‌اش پُر نخواهد شد پیام‌های تسلیت مدیران فرهنگی برای درگذشت خسرو سینایی