۵۰ میلیون بیکار، ۴۱ میلیون گرسنه و میلیون‌ها آواره