هزاران معترض مقابل اقامتگاه نتانیاهو تظاهرات کردند