فریبا: بازی شهر خودرو و استقلال پر از حرکات ترکیبی بود هنوز هم می‌‌گویم استقلال 2 گلر همسطح می‌خواهد