حمایت ۱۱ حامی جدید از فرزندان ایتام تهرانی در قالب شور عاطفه‌ها