فن در لین: فارغ از نتیجه انتخابات، اروپا آماده تقویت روابط با آمریکاست