حمله جاویدنیا به وزارت ارتباطات برای راه‌اندازی نسل پنجم تلفن همراه: اجازه دادیم یک شخص و یا یک جریان مشخص که کشور را به سمت نامعلومی می‌برد در تمام عرصه‌ها بی قانونی انجام دهد