زالی: تابلوی اسفندماه کرونا دوباره در حال شکل‌گیری است