مسابقه ملی طراحی هواگردهای عمود پرواز برگزار می شود