سودان از کشف مقادیر عظیمی مواد منفجره مشابه مواد انفجاری بیروت خبر داد