هوشمندسازی فرایندها و روزآمدی پلیس؛ دو اولویت نیروی انتظامی